STCW

شرکت خدمات بندری و دریایی کسری همچنين افراد متخصص مورد نیاز شرکتهای صاحب شناور را براساس استانداردهای روز دنیا STCW-F ,ISM ,ISPS ,IMO و STCW95 را آموزش داده و در اختیارشان قراردهد.

این شرکت همواره در راستای افزایش سطح توان دریانوردان داخلی جهت اشتغال در بازار بین المللی ، فعالیت نموده و در حال حاضر یکی از مهمترین اهداف این شرکت آموزش به همه متقاضیان کار در بخش دریایی و ایجاد فضای لازم در کسب مهارت ها و اخذ گواهینامه های شایستگی دریانوردی می باشد.
با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگی این شرکت با سازمان ها و ارگان های دریایی امگان هماهنگی و حضور دانشجویان شناورهای تجاری و صیادی از طریق این شرکت فراهم می گردد.