یکی از انواع خدمات قابل ارائه توسط این شرکت ارائه خدمات دریایی به مشتریان در زمینه تجهیزات دریایی و سایر وسایل مورد نیاز مالکان شناورها در هر زمان هر مکان است. تهیه و ارسال انواع نقشه ها و کتب دریایی، انواع وسایل ایمنی از قبیل جلیقه و حلقه نجات وارائه و سایر امکانات و تجهیزات مورد نیاز شناورها و ملوانان در دریا و …. در ردیف خدمات قابل ارائه این شرکت می باشد

galer1