• ارائه خدمات متنوع فنی و مهندسی برای تعمیر و نگهداری انواع شناورها و تامین تجهیزات مورد نیاز آنها
  • همکاری با مالکان شناورها و مدیران عملیات شرکت های داخلی و خارجی برای تامین تجهیزات مورد نیاز آنها در کوتاه ترین زمان ممکن
  • اخذ نمایندگی از شرکت های بزرگ داخلی و خارجی برای توزیع تجهیزات بندری و دریایی آنها
  • ارائه انواع خدمات بندری و سایر امور دریایی در قالب عقد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی

44

31