• دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008
  • دریافت گواهینامه سیستم ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001: 2007
  • دریافت گواهینامه سیستم مدیریتی محیط زیستی ISO 14001: 2004
  • دریافت گواهینامه های نظام جامع HSE و IMS
  • دریافت گواهینامه سند انطباق DOC
  • دریافت گواهینامه Member of Marine Engineering Association and ICCA

ISO 9001 2008 Health , safety and InvironmentalDesign Manufacture and Serviceing BIMCO MASTER CLASS Searchlight PC maritime for Navmaster AMOS John lilley & GilliE IMO Publishing maritime progress

نمایندگی کشتیرانی انجمن مهندسی دریایی Sub Distributor John lilley & Gilli لوح تقدیر از وزیر راه