• پیشرو شدن در ارائه خدمات دریایی، بندری ، فراساحل و صنایع دریایی در سطح کشور و منطقه
  • دستیابی به شرایطی که در ان همه صاحبان شناور ها و مدیران بنادر از خدمات سریع و با قیمت مناسب این شرکت در زمینه تعمیر و نگهداری، نظارت و تخلیه و بارگیری بهره مند شده باشند.

44

31