44

31

  • مشتری مداری و احترام به حقوق مشتریان
  • ارائه خدمات سریع و پایبندی به تعهدات
  •  توسعه خدمات و ارائه خدمات متنوع و مورد نیاز مشتریان
  • ارائه خدمات مشاوره به بخش خصوصی و دولتی در زمینه صنایع دریایی و فراساحل
  • همکاری با شرکت های داخلی و خارجی
  • نظم وانضباط کاری